Trafikkopplæring og skolens verdigrunnlag i overordnet del

«Kritisk tenkning og etisk bevissthet er både en forutsetning for og en del av det å lære i mange ulike sammenhenger, og bidrar til at elevene utvikler god dømmekraft» (fra overordnet del).

Mennesker er sårbare og feilbarlige – Overordnet del 1.1 Menneskeverdet

Å lære å tenke etisk, å kunne reflektere over etiske problemstillinger og å utvikle evnen til å ta kloke valg, står sentralt i trafikkopplæringen. I skolen kan man særlig på ungdomstrinnet og i videregående gi elevene oppgaver som omhandler trafikk. Slike oppgaver kan omfatte refleksjon over etiske problemstillinger i ulike trafikale situasjoner. Målet er at elevene utvikler god dømmekraft i alle trafikksituasjoner de befinner seg i.  

Utgangspunktet for trafikkopplæring er ganske enkelt – menneskets ukrenkelige og unike verdi. Derfor tar trafikkopplæringen utgangspunkt i menneskerettighetene, og i verdiene som kommer frem i overordnet del. Det betyr at skade på materiell, kostnader og andre problemstillinger knyttet til trafikk er underordnet og uvesentlig sett opp mot menneskets eksistens og verdi, noe som må overstyre alle andre vurderinger.

Vi tar mange valg i trafikken som ikke er forenlig med at menneskets verdi er ukrenkelig. Skolen har en viktig oppgave i å formidle menneskets verdi til alle elever. Gjennom overordnet del og gjennom læreplaner i fagene gis det føringer for dette.

Den overordnede delen av læreplanverket beskriver grunnsynet som skal prege pedagogisk praksis i hele grunnopplæringen. Den skal også ligge til grunn for samarbeidet mellom hjem og skole.

I overordnet del står det blant annet at opplæringen skal danne hele mennesket og gi hver og en mulighet til å utvikle egne evner. Danning skjer når elevene får kunnskap om og innsikt i natur og miljø, språk og historie, samfunn og arbeidsliv, kunst og kultur, og religion og livssyn. Danning skjer også gjennom opplevelser og praktiske utfordringer i undervisningen og i skolehverdagen. Et bredt spekter av aktivitet, fra strukturert og målrettet arbeid til spontan lek, gir elevene erfaringsrikdom. Elevene dannes i møte med andre og gjennom fysisk og estetisk utfoldelse som fremmer bevegelsesglede og mestring.

Skolen skal bidra til at elevene reflekterer over sin egen læring, forstår sine læringsprosesser og tilegner seg kunnskap på selvstendig vis. Opplæringen skal fremme elevenes motivasjon, holdninger og læringsstrategier, og legge grunnlaget for læring hele livet.