FN’s bærekraftsmål

FN vedtok i 2015 17 mål for bærekraftig utvikling som vi skal jobbe mot frem mot 2030. To av disse målene handler direkte om trafikk og trafikksikkerhet.

God helse og livskvalitet

Innen 2020 skal antall dødsfall og skader forårsaket av trafikkulykker halveres.

FN så at det fortsatt var mange drepte og hardt skadde i trafikken og har videreført denne satsingen fram mot 2030. I verden anslår man at 1,3 millioner dør i trafikken og 50 millioner skades. Norge er et av verdens sikreste land når det kommer til trafikksikkerhet, men i Norge jobber vi allikevel videre etter noe vi kaller nullvisjonen. Nullvisjonen ble vedtatt i 2001 og den sier at vi skal jobbe for at ingen skal bli drept eller hardt skadd i veitrafikken.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Innen 2030 skal alle ha tilgang på trygg, lett tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer. Sikkerhet på veiene skal bedre og man skal blant annet ta særlig hensyn til barn.

FN anbefaler at alle land bruker «Safe system»- tilnærming i sitt trafikksikkerhetsarbeid. Modellen Trygg trafikk viser til i sin handlingsplan bygger på er fra U.S. Department of Transportation og er oversatt til norsk av Trygg trafikk.