Foreldresamarbeid

Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.

I rammeplanen står at «Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget.»

Også når det gjelder trafikkopplæring og trafikksikkerhet, er det viktig at foreldre og barnehagen samarbeider godt. Personalet i barnehagen plikter å si fra hvis foreldre opptrer uaktsomt, f.eks. om de velger å ikke sikre barna forskriftsmessig riktig i bil.