Årsplanarbeid

Ved å implementere trafikk i barnehagens årsplan rettes oppmerksomheten i større grad mot et systematisk arbeid med trafikksikkerhet og trafikkoppdragelse, også på den enkelte avdeling. Samtidig viser det at dere setter fokus på barnas sikkerhet på turer.

Barnehagen har ansvar for barnas sikkerhet, også når det gjelder trafikk. I rammeplanen for barnehagen står det at:
«Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt».
Trygg Trafikk anbefaler at alle barnehager omtaler trafikksikkerhet i sine årsplaner

Forankring i rammeplanen

Barnehagens fagområder skal ses i sammenheng. Alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold (Rpl. s. 47). Trafikksikkerhet i barnehagen er et tema som skal ta utgangspunkt i barnas interesser, gi rom for utforskning og mestringsfølelse. De voksne i barnehagen må ha kunnskap om barn forutsetninger for å tilrettelegge trafikkaktiviteter for barn.

Å forstå hvordan man skal ferdes i trafikken på en trygg og sikker måte tar tid og bør øves inn tidlig. Fra samfunnets side forventes det at barn helt ned i 5 1/2 års alderen skal kunne ferdes på skolevei. 90,4 % av barn i Norge går i barnehage gjennomsnittlig 40 timer i uken. Blant annet derfor er det viktig at barnehagen, i samarbeid med foreldre, har fokus på trafikksikkerhet og trafikkoppdragelse.

Trafikk i HMS-rutinene

I følge forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, skal virksomhetene drives slik at skader og ulykker forebygges. I veiledere for internkontrollsystem er trafikksikkerhet ofte ikke nevnt. Virksomhetsledere må derfor ofte selv sørge for at trafikksikkerhet inngår som en naturlig del av det systematiske HMS-arbeidet i barnehagen.

Trygg Trafikk anbefaler at rutiner for trafikksikkerhet innarbeides i barnehagens internkontrollsystem.

NOT ABLE TO SHOW PEOPLE WITH FEATURE CONTENT LAYOUT

Råd og tips