Trym og Madikken i læreplanen

Tematikken og tilhørende oppgaver vil i
tillegg ha stor tverrfaglig relevans for elever
på barnetrinnet.
Digital
støtteressurs
SPARKESYKKEL
I
kroppsøving s kal også lære å forvalte helse som ressurs på en måte som gagner
den enkelte, og lære å ta valg som er gode for egen og andres helse gjennom livet.
I
samfunnsfag skal f aget bidra til å skape forståing, respekt og toleranse for
mangfald og andre sine verdiar og livsval, og gi perspektiv på kva eit godt liv kan
vere.
I
KRLE handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om at elevene skal
få utforske eksistensielle spørsmål og svar.
I
naturfag skal elevene kunne forholde seg kritisk til og bruke helserelatert
informasjon til å ta gode og ansvarlige valg knyttet til helse, sikkerhet og miljø i
både hverdags og arbeidsliv.
I
matematikk skal elevane få utvikle forståing for teknologi, statistikk og
matematiske representasjonar og modellar som kan hjelpe dei til å gjere
ansvarlege livsval
Bærekraftig utvikling er også relevant når det gjelder miljøvennlig, bærekraftig
transport og mobilitet. I kroppsøving handler det tverrfaglige temaet bærekraftig
utvikling om naturopplevelser med vekt på trygg og bærekraftig ferdsel. Faget skal
medvirke til forståelse for at valgene den enkelte gjør, har betydning og
konsekvenser for bærekraftig utvikling og vern av livet på jorda både lokalt,
regionalt og globalt.
Oversikten av de tverrfaglige temaene i ulike fag overfor viser at det er f
lere
læreplaner enn kroppsøvingsplanen som har relevant innhold når det gjelder
trafikkopplæring. Vegtrafikklovens § 3 om å vise hensyn, være aktpågivende og
varsom inngår naturlig som et fundament i prosjektet. Samlet sett er det en stor
bredde i føringer fra planverket i barnehage og skole som sammenfaller godt med
et prosjekt som Trym og

Laster...